scratch in canvas v0.4.0
公开作品
Slouchwind
是春风uwu
2022-08-02 22:00:37
165
scratch in canvas v0.4.0
greenFlag
作品介绍

此作品(营)


迭代日志

版本次版本图片更新内容
v0.0.1-GIF 2020-8-22 21-04-21.gif发布;当按下[空格v]键;()+()
v0.0.2-当角色被点击
v0.1.0-更新字体为Consolas
v0.2.1operat v0.0.1更新运算模块兼容模式
v0.2.1operat v0.0.2-修复更新运算模块兼容时新出现的bug
v0.2.1operat v0.1.0增加单个输入框的运算模块
v0.3.0-增加类似scratch-blocks的函数(此处叫done)
v0.3.0operat v0.1.1---->修复一个边缘宽度bug
v0.3.1-增加一个输入框的operat
v0.4.0event v0.0.2-增加事件模块兼容模式
v0.4.0event v0.1.0修复事件模块兼容模式间距bug
v0.5.1-更新事件模块为done

社区热门

评论

本项目不支持手机或可直接操作